سرزمین ربات ها در نمایشگاه تجهیزات آموزشی

سرزمین ربات ها در نمایشگاه تجهیزات آموزشی

طراحي رباتهاي آموزشي

آموزش علوم مكانيك، الكترونيك

و برنامه نويسي حرفه اي

ما با تمام توان می کوشیم برای جوانان کارآفرینی کنیم و فرصت های شغلی خوبی فراهم آوریم و میراثی ارزشمند برای ایران عزیزمان به جا بگذاریم.
ما می خواهیم ایران را بهتر از آنگونه هست، بسازیم با یاری خداوند و کمک شما دوستان عزیز

طراحي رباتهاي آموزشي

آموزش علوم مكانيك، الكترونيك

و برنامه نويسي حرفه اي

ما با تمام توان می کوشیم برای جوانان کارآفرینی کنیم و فرصت های شغلی خوبی فراهم آوریم و میراثی ارزشمند برای ایران عزیزمان به جا بگذاریم.
ما می خواهیم ایران را بهتر از آنگونه هست، بسازیم با یاری خداوند و کمک شما دوستان عزیز

نظرتان را بگویید